ما چه کسی هستیم؟ ما چه می خواهیم؟

انجمن میکرا ـ زبان، آموزش و ادغام شدن در جامعه برای همه مهاجرین در استان مکلن بورک فورپومرن

ما مهاجرینی هستیم از روسیه و جامعه عرب زبان وچینی زبانان وآلمان ها، که به اتفاق هم برای رسیدن به بک جامعه دمکرات ومتکثر وهمچنین فرهنگی تلاش می کنیم، که توسط آلمانی ها و مهاجرین شکل گرفته است. به همین دلیل در سال 2007 انجمن میکرا را در زمینه زبان ،آموزش و ادغام شدن در جامعه در ایالت مکلن بورک فورپومن تاسیس کردیم.

ما فکرمی کنیم آموزش در زمینه زبان و کار کلید اساسیست برای ادغام شدن در جامعه و تمرکزکاری ما برای روی این مطالب می باشد.

همه اعضای انجمن دارای سالها تجربه در زمینه طراحی و پشتیبانی از فرایندهای ادغام درجامعه در سطح محلی ، ایالتی ، فدرال و اروپا می باشند. ما با استفاده از دانش فنی و تجربی خود و دسترسی خوب به مهاجران و با شناخت دقیق ازساختارها و مسئولین مربوطه درایالت مکلنبورگ استفاده می کنیم - برای توسعه راه حل های عملی که فرصت ها و چشم اندازهای مهاجران را بهبود ببخشد.